top of page

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА

www.terapiabg.com

   Настоящата политика има за цел да Ви информира относно начина, обхвата, целите, основанията, сроковете за съхранение на данните и правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни.

   1.     КОИ СМЕ НИЕ?

   С настоящата Политика Ви информираме, че www.terapiabg.com е Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и в това свое качество събира, записва, съхранява, унищожава или обработва по друг начин лични данни.

Предоставяме Ви следната информация относно Администратора на Вашите лични данни:

 

Мирослава Кантутис

Интернет страница: https://terapiabg.com/

E-mail: mkantutus@gmail.com

 

   2. НА КАКВИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА www.terapiabg.com СЪБИРА И ОБРАБОТВА ЛИЧНИ ДАННИ:

 

 • Физически лица, потребители на сайта ни www.terapiabg.com

   3. ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

 

Ако Вие сте физически лица, потребители на сайта ни, www.terapiabg.com събира и обработва Вашите лични данни с цел провеждане на пълноценна кореспонденция и възможност за нас да отговорим на Ваше запитване или искане за информация, когато сте се свързали с нас чрез някой от начините, посочени на уебсайта ни, както и подобряване на качеството на услугите ни, предоставяне на съдействие и информация между сесиите, статистически цели, изпращане на информационни съобщения и статии, изпращане на промоционални и рекламни съобщения, абониране за нашите електронни публикации и статии, оставяне на коментари под наши статии и публикации.

За лица под 14 години, съгласието за събиране и обработване на личните им данни следва да се предостави от упражняващия родителски права родител или от настойника на субекта на данните.

 

   4.  КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ?

 

https://terapiabg.com/ събира и обработва следните Ваши лични данни:

На физически лица, потребители на сайта ни https://terapiabg.com/ :

 

 • данни за идентификация и контакт – име и фамилия, предоставените от Вас електронна поща и телефон, данни от Вашето съобщение.

 • електронни идентификационни данни от Вашия компютър (като „бисквитки“ или „IP адреси“).

 •  други лични данни, които сте преценили да ни предоставите, когато сте направили  запитване или по друг, посочен на уебсайта ни начин, сте се свързали с нас.

 

Обръщаме Ви внимание, че ние събираме и обработваме Вашите лични данни само доколкото е необходимо, за да изпълним целите, за които са събрани. Освен ако не е изрично указано, молим да не ни разкривате чувствителна лична информация като данни относно здравословното Ви състояние, относно расова принадлежност или етнически произход, Вашата религия, членство в синдикални организации, сексуална ориентация и др.

 

   5. ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

 

Вашите лични данни се съхраняват от нас само за периода, за който са необходими за изпълнение на целите, за които са събрани или обработвани, и за срок, не по-дълъг от допустимия съгласно приложимото законодателство.

 

Личните данни на физически лица, потребители на сайта ни https://terapiabg.com/ се съхраняват до постигане на целите, за които са събрани, но при всички случаи за срок не по-дълъг от 3 месеца от получаване на личните данни.

След изтичане на сроковете за съхранение предприемаме всички необходими действия без ненужно забавяне да унищожим по подходящ начин събраните лични данни.

 

   6. КОЙ ОЩЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧАТЕЛ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

 • terapiabg.com/ може да сподели личните Ви данни и с трети страни при следните условия:

 

 • при възлагане на обработването за извършване на специфични дейности по обработване по документирано нареждане на https://terapiabg.com/ на счетоводители, подизпълнители и други;

 • при получаване от https://terapiabg.com/ на искане от съдебен орган или друг упълномощен по закон орган на власт за предоставяне на такива лични данни в съответствие с действащото законодателство.

 

   7. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

 

Имате право да поискате от https://terapiabg.com/:

 

 • Достъп до личните Ви данни, т.е. имате право да знаете какви Ваши лични данни се обработват от нас. https://terapiabg.com/ Ви предоставя, при поискване, безплатно копие от обработваните лични данни, свързани с Вас. Когато подавате искане с електронни средства, Администраторът предоставя информацията в широко използвана електронна форма;

 • Коригиране (правото да поискате коригиране на данните Ви, съхранявани от нас, ако същите са неточни или непълни);

 • Изтриване („право да бъдете забравени“). Имате възможност да поискате заличаване на личните Ви данни в следните случаи:

 • ако личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани;

 • ако субектът на данни упражни правото си на възражение и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • ако обработването е било незаконосъобразно;

 • ако съществува нормативно задължение на администратора за изтриване на данните.

 

                      Правото на изтриване обаче не се прилага в случаите, когато данните се обработват:

 

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

 • Ограничаване на обработването на личните Ви данни. При необходимост от проверка на точността на данните, на основанието за обработването или на законосъобразността на обработването им, можете да поискате Администраторът да ограничи (спре) обработването на Вашите данни.

 

 • На възражение срещу обработването. По отношение на данните, които се обработват на основание „легитимен интерес“, имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да направите възражение срещу обработването. В случай на постъпване на такова възражение Администраторът е длъжен да прекрати обработването на личните Ви данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи или в случай че данните се обработват за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

 • Преносимост на данните (т.е. да поискате личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат).

 

 • Когато обработването се основава на съгласието Ви, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

 

 • Имате също право да подадете жалба до компетентния надзорен орган, в случай че считате, че данните Ви се обработват незаконосъобразно от Администратора:

 

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;

Телефон: 02 / 915 3 518;

Интернет страница: www.cpdp.bg

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

 

За да упражните правата си, може да се свържете с нас, както е посочено в раздел 10 по-долу „Контакт относно личните данни.“

 

   8. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

https://terapiabg.com/ полага всички усилия, за да защитава личните Ви данни от повреждане, загуба, разкриване, злоупотреба, проникване, промяна или унищожаване. За да защитим поверителността на данните, прилагаме физически, програмно-технически, организационни и административни гаранции. Ограничаваме достъпа до личните Ви данни само до лицата, на които им е необходима тази информация, за да Ви предоставят ползи или услуги. Освен това обучаваме служителите си относно поверителността.

 

  9. ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА ОТНОСНО ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

https://terapiabg.com/ може по всяко време да промени настоящата политика за защита на личните данни.

Ако https://terapiabg.com/ планира да коригира настоящата политика (напр. ако имаме намерение да използваме личните Ви данни за цели, различни от посочените в действащата към момента на събирането на данните политика, и при спазване на принципа за законосъобразност), ще бъде публикувано съобщение за промените в изменената версия на действащата политика за защита на личните данни, която ще влезе в сила от датата на публикуването ѝ.

https://terapiabg.com/ ще Ви уведомява за всякакви промени чрез публикуването им на страницата с политиката за защита на личните данни или по електронна поща, или с друг вид уведомление.

 

   10. ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ / ВЪПРОСИ

 

За всякакви въпроси или коментари, свързани с тази политика за защита на личните данни, начина на събиране и използване на личните Ви данни от https://terapiabg.com/, упражняването на правата си относно събраните Ви лични данни (вж. раздел 7), моля, свържете се с отговорника по защита на данните в https://terapiabg.com/, който отговаря за спазването на законодателството относно защитата на данните.  

 

 • Име: Мирослава Кантутис

 • Данни за контакт: 0878108427, mkantutis@gmail.com

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

 

Като посещавате уебсайта ни https://terapiabg.com/ ние събираме директно чрез бисквитките, сървърните логове или сходна технология, лични данни от браузъра Ви (включително Вашия IP адрес и предпочитания) и анонимни статистически данни за използването на уебсайта.

 

Настоящата политика има за цел да Ви информира относно тези бисквитки и технологии и начините за контрол и ограничение на използването им.

 

 

1.ЗА КАКВИ ЦЕЛИ https://terapiabg.com/ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ?

Личните данни, които получаваме чрез нашите бисквитки, се използват за следните цели:

 • за да запомни вашите потребителски предпочитания;

 • социални "бисквитки" с плъгини за проследяване;

 • социални „бисквитки“ с плъгини за маркетиране и ремаркетиране;

 

Напомняме Ви, че имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни чрез бисквитки. За тази цел може да блокирате бисквитките чрез конфигуриране на браузъра си.

 

 

 1. КАКВИ БИСКВИТКИ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА https://terapiabg.com/?

 

3.1. Строго необходими бисквитки

 

Тези бисквитки са необходими с оглед функционирането на нашия сайт и те не могат да бъдат изключени от Вас. Използваме тези бисквитки, за да Ви предоставим конкретна функция или услуга, която изрично сте поискали. Вие можете да блокирате тези бисквитки чрез браузъра, но в този случай е възможно част от съдържанието на нашия сайт да не е достъпно за Вас.

 

               3.2. Сесийни бисквитки

 

Това са временни файлове с бисквитки, които се изтриват, когато браузърът бъде затворен. Когато бъде рестартиран браузърът и потребителя се върне към уебсайта, който е създал тази бисквитка, уебсайтът ще третира потребителя като нов потребител.

 

               3.3. Постоянни/проследяващи бисквитки

Когато бисквитката има дата и/или период на валидност, тогава тя може да се определи като 'постоянна'. Това означава, че при затваряне на браузъра, бисквитката не се изтрива. Т.е. тези бисквитки разпознават потребителя като завръщащ се посетител.

Постоянните бисквитки служат за запомняне и различаване на посетителите си. Най-често с цел персонализиране, събиране на статистики за достъпа, подобряване на използваемостта на сайта и потребителското изживяване. Както и за други цели, които не изискват идентифицирането конкретно на потребителите чрез тяхна лична или удостоверяваща информация (потребител, парола).

С изключение на бисквитките, необходими за функционирането на нашия сайт, съхраняваме бисквитки на устройството Ви единствено с Ваше съгласие. Ако не искате да приемате бисквитки, можете да коригирате настройките на браузъра си.

 

 1. КОНТРОЛ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА БИСКВИТКИТЕ

 

Всеки съвременен уеб браузър дава възможност за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки обикновено се намират в разделите „инструменти“, „опции“, „помощ“ или „предпочитания“ в браузъра Ви.

 

Някои Ваши действия по извършването на настройките, свързани с бисквитките, може да променят сърфирането Ви в интернет и условията за достъпа Ви до някои услуги, изискващи използването на бисквитки. Не поемаме отговорност за последствията, свързани с влошеното функциониране на услугите ни поради отказ на потребителя или изтриване на необходимите за това бисквитки.

bottom of page